Ladda ner som Word: De Fem Aktsamhetsövningarna-2016.docx
Ladda ner som Pdf: De Fem Aktsamhetsövningarna-2016.pdf

Smrti är ett ord från det fornindiska språket sanskrit, som vanligen översätts med mindfulness på engelska och achtsamkeit på tyska. På svenska skulle vi kunna säga att Smrti kan översättas med uppmärksamhet eller aktsamhet. Aktsamhet motsvarar det ord man i den tyskspråkiga världen oftast använder sig av som översättning av Smrti. Aktsamhet passar speciellt bra som översättning av Smrti för benämningen av de fem föreskrifterna.

Det kinesiska och vietnamesiska ordet för det som i väst kallas för religion är jiao, som betyder en tradition av läror eller av undervisning. I österländska kulturer kräver inte religiositet eller andlighet en tro på en Gud. Dessa övningar är inte instiftade av en högre makt. Det är zen-mästaren Thich Nhat Hanhs förslag på en universell etik (shila), med begynnelsepunkt i den buddhistiska tradition han kommer ifrån och de klassiska fem föreskrifterna.

De Fem Aktsamhetsövningarna

Dao är det kinesiska ordet för väg. De fem aktsamhetsövningarna är en väg. En väg från lidande, en väg som odlar frid och glädje. Övningarna är inte absoluta sanningar. De är vägvisare som hjälper lekemän och kvinnor att nå förståelse och att odla medkänsla. De är inga doktriner att slåss för, döda för eller dö för. Det är istället ett praktiserande av icke-våld, av aktsamhet med sig själv och världen. Övningarna kan lindra lidande och producera glädje då de hjälper oss att skapa energier av mindfulness, koncentration och insikt (smrti, samadhi, pranja). Du kan öva en, eller flera av dem.

 

Aktning för livet

IMG 0526Eftersom jag är medveten om det lidande som orsakas av att liv förstörs, har jag bestämt mig för att odla min insikt om alltings ömsesidiga tillblivande (interbeing), och om medkänsla. Liksom att lära mig skydda människors, djurs, växters och mineralers liv. Jag beslutar mig för att inte döda, inte låta andra döda, och inte stödja någon handling som leder till att döda; i världen, i mitt tänkande och i mitt sätt att leva.
Jag inser att skadliga handlingar kommer av vrede, fruktan, girighet och intolerans – vilka i sin tur kommer av ett dualistiskt och diskriminerande tänkande. Därför ska jag odla öppenhet, icke-diskriminering och icke-fasthållande vid något särskilt synsätt, i syfte att transformera våld, fanatism och dogmatism i mig själv och i världen.

Sann glädje

Eftersom jag är medveten om det lidande som orsakas av exploatering, social orättvisa, stöld och förtryck, har jag bestämt mig för att utöva generositet i mitt tänkande, tal och handlande. Jag beslutar mig för att inte stjäla och att inte inneha någonting som tillhör någon annan; och jag ska dela min tid, min energi och mina materiella resurser med dem som är behövande.
Jag ska praktisera djupt seende för att nå insikt om att den andres lycka och lidande inte är särskild från min egen lycka och mitt eget lidande; och att sann glädje inte är möjlig utan förståelse och medkänsla; och att jaga efter rikedom, berömmelse, makt och sensuell njutning kan frambringa mycket lidande och förtvivlan. Jag ser att glädje beror på min mentala inställning och inte på yttre omständigheter och att jag kan leva lycklig i nuet helt enkelt genom att påminna mig om att jag redan har mer än nog för att vara lycklig. Jag ska tjäna Rätt levebröd (Right Livelihood) så att jag kan vara till hjälp med att mildra lidandet hos levande varelser här på jorden; liksom att motverka den globala uppvärmningen.

Sann kärlek

Eftersom jag är medveten om det lidande som orsakas av sexuell oaktsamhet, har jag bestämt mig för att odla ansvarsfullhet och att lära mig att värna trygghet och integritet hos individer, par, familjer och samhällen. Då jag vet att sexuellt begär inte är kärlek och att sexuell aktivitet motiverad av begär alltid skadar mig själv likväl som andra – har jag bestämt mig för att inte engagera mig i sexuella relationer utan sann kärlek och utan ett djupt, långsiktigt engagemang - som min familj och mina vänner känner till. Jag må göra allt som står i min makt för att skydda barn från sexuella övergrepp och förhindra att par och familjer slås sönder av sexuell oaktsamhet. Eftersom kropp och sinne är en, har jag bestämt mig för att lära in passande sätt att ta hand om min sexuella energi och att odla kärleksfull vänlighet, medkänsla, glädje och inklusivitet (maitri, karuna, mudita och upeksha) – vilka är de fyra grundläggande aspekterna av sann kärlek – och som är till för att både jag själv och andra ska leva lyckligare. När vi praktiserar sann kärlek, vet vi att vi kommer att fortsätta in i en vacker framtid.

Djupt lyssnande och kärleksfullt tal

Eftersom jag är medveten om det lidande som orsakas av oaktsamt tal och oförmåga att lyssna till andra, har jag bestämt mig för att odla kärleksfullt tal och medkännande lyssnande, i syfte att lindra lidande och främja försoning och fred både hos mig själv och bland andra människor, etniska och religiösa grupper, och länder. Då jag vet att ord kan skapa lycka såväl som lidande, förbinder jag mig att tala sant, med ord som inspirerar till förtroende, glädje och hopp. När vrede manifesteras inom mig, är jag fast besluten att inte tala. Jag må utöva aktsam andning och gående meditation för att känna igen och se djupt in i min vrede. Jag vet att rötterna till vreden går att finna i mina felaktiga perceptioner och min bristande förståelse för lidandet inom mig och inom den andre personen. Jag ska tala och lyssna på ett sådant sätt att det hjälper mig själv och den andre personen att omvandla lidandet och finna vägen ut ur svåra situationer. Jag beslutar mig för att inte sprida nyheter som jag inte med säkerhet vet är sanna och att inte uttrycka ord som kan orsaka motsättningar och missämja. Jag ska utöva Rätt tålmodighet (Right Diligence) och nära min förmåga till förståelse, kärlek, glädje och inklusivitet – och gradvis transformera vreden, våldet, och den fruktan som ligger djupt rotad i mitt medvetande.

Näring och läkning

Eftersom jag är medveten om det lidande som orsakas av oaktsam konsumtion, har jag bestämt mig för att odla god hälsa, såväl fysiskt som mentalt, för mig själv, min familj och för samhället – genom att äta, dricka och konsumera med aktsamhet. Jag ska se djupt på hur jag konsumerar the fyra sorterna av näring, nämligen ätlig föda, sinnes intryck, mina intentioner och mitt medvetande. Jag beslutar mig för att inte spela om pengar eller att använda alkohol, droger eller andra produkter som innehåller gifter, så som vissa websidor, elektroniska spel, TV program, filmer, magasin, böcker och samtal. Jag ska öva på att komma tillbaka till nuet för att vara i kontakt med de friska, läkande och närande aspekterna inom mig och i min omgivning – att inte låta ånger eller sorger dra mig tillbaka till det förgångna, och inte heller låta oro, fruktan eller begär föra bort mig från nuet. Jag beslutar mig för att inte försöka dölja ensamhet, ängslan eller annat lidande genom att förlora mig själv i konsumtion. Jag ska betrakta alltings ömsesidiga tillblivande (interbeing) och konsumera på ett sätt som bevarar frid, glädje och välmående i min kropp och i mitt medvetande, liksom i den kollektiva kroppen och i medvetandet hos min familj, i mitt samhälle och på jorden.