Mindfulness-meditation ett alternativ till marijuana för unga kvinnor med marijuanamissbruk att handskas med ångest, oro och stress

Mindfulness-meditation ett alternativ till marijuana för unga kvinnor med marijuanamissbruk att hantera ångest, oro och stress

Detaljer

En studie av Motiverande Samtal (MI) och Mindfulness-Meditation för unga amerikanska kvinnliga marijuanabrukare (18-29 år) visar minskat marijuanabruk för kvinnorna efter att de börjat meditera - och speciellt de dagar då de mediterade – jämfört med en kontrollgrupp.

En amerikansk pilotstudie (de Dies et. al. 2011) testade effekten av en mindre intervention – (MI) plus Mindfulness-meditation vid två sessioner, och med uppmaning att fortsätta meditera och föra dagbok.

32 kvinnor mellan 18-29 år fördelades slumpmässigt till antingen två sessioner (MI) och Mindfulness-meditation (22 stycken) eller en kontrollgrupp utan behandling (12 stycken).

Kvinnorna rapporterade bruk av marijuana i snitt 18 av de senaste 30 dagarna före det första terapeutiska samtalet.

Deltagarna som fick MI och Mindfulness-meditation visade sig använda marijuana 6,15 färre dagar jämfört med kontrollgruppen efter en månad. Efter två månader var antalet färre dagar 7,81 och efter tre månader var antalet färre dagar med marijuana 6,83.

I snitt mediterade deltagarna som fick insatsen 8,5 dagar per månad. De dagar kvinnorna mediterade var sannolikheten hälften så stor att de brukade marijuana.

Interventionen innehöll mindfulness-baserade komponenter från MBSR, Mindfulness-baserad stressreduktion, Kabat-Zinn (1990) och MBCT, Mindfulness-baserad kognitiv terapi, Segal, William, & Teasdale, (2002).

Vid den första av två sessioner övades en fem-minuters och en 15-minuters guidad meditation. Deltagarna introducerades till ett alternativt förhållningssätt att relatera till negativa affekter. De fick en CD med meditationer att träna hemma med och föra dagbok.

Efter två veckor genomfördes den andra sessionen med uppföljning och diskussion kring hinder för att föra in meditation i vardagen.

Ångest och avslappning

Av de 32 kvinnorna fann man att 89 % av dem hade minst ett symptom på generellt ångestsyndrom (GAD). Av de kvinnor som uttryckte någon önskan att vilja sluta – använde 93 % av kvinnorna marijuana för att få hjälp att slappna av, 84 % för att lindra ångest, och 88 % till hjälp för att finna lugn och ro. Tidigare studier har visat signifikanta kopplingar mellan marijuanabruk och exempelvis agorafobi, oro, och ångestkänslighet.

Relationen mellan GAD symptom och användning av marijuana för stressreducering och avslappning var märkbar hos kvinnorna i studien. Fynd som dessa stöder uppfattningen att individer som upplever ångest symptom använder marijuana som en coping-metod. Drogen blir ett sätt att hantera sin ångest och oro.

Författarna till studien antog att mindfulness-baserad meditation kan vara ett alternativ till marijuana för kvinnorna. Studien visar att meditation kan vara ett realistiskt alternativ.

Trots att bara en deltagare var helt drogfri över de tre månaderna ger även en minskning av antalet missbrukande dagar med 6-8 per månad en viss positiv effekt på kvinnors hälsa.

Detta är en mindre intervention med två sessioner. Mindfulness-baserade interventioner görs oftast med fler sessioner och med fokus på att motivera till meditation mellan sessionerna och till att få meditation bli en del av vardagen i tillfrisknandet från ett missbruk.

de Dios, M. A., Herman, D. S., Britton, W. B., Hagerty, C. E., Anderson, B. J., & Stein, M. D. (2011). Motivational and mindfulness intervention for young adult female marijuana users. Journal of Substance Abuse Treatment, 42(1), 17–33.