Are Mindfulness-Based Interventions Effective for Substance Use Disorders? A Systematic Review of the Evidence

Ger mindfulness-baserad behandling effekt vid missbruk av alkohol, tobak och narkotika?

Det finns bevis på att Mindfulness-baserade interventioner är effektiva vid behandling av substans-missbruk. En genomgång av forskning identifierar en signifikant minskning av alkohol, kokain, amfetaminer, marijuana, tobak och opiat konsumtion hos deltagare i Mindfulness-baserad behandling jämfört med kontrollgrupper.

Chiesa & Serretti (2014) vid universitetet i Bologna har funnit 24 vetenskapligt acceptabla studier fram till december 2011, där Mindfulness-baserade interventioner för substans-missbruk beskrivs.

Deras granskning visar att Mindfulness-baserad intervention kan leda till minskad konsumtion av ett flertal substanser, inklusive alkohol, kokain, amfetaminer, marijuana, tobaksrökning, och opiater.

Det finns också preliminära bevis som tyder på att Mindfulness-baserad intervention hör samman med minskning av upplevd craving (en intensiv önskan, begär) hos deltagarna. Fynden är betydelsefulla då craving är en stark variabel associerad med återfall i substansbruk avseende alla större droger.

En ökning av mindfulness kan också iakttas, vilket kan beskrivas med att interventionerna ger en ökning av förmågan att vara uppmärksam. En uppmärksamhet med vissa specifika kvalitéer som att kunna vara i kontakt med obehagliga känslor eller kroppsliga sensationer, istället för att försöka undvika det obehagliga. Ett undvikande som många gånger leder till craving och återfall i substans missbruk.

De mindfulness-baserade interventionerna som ingår i genomgången är; Vipassana meditation, Mindfulness-based stress reduction MBSR, Mindfulness-based cognitive therapy MBCT, Mindfulness-based relapse prevention MBRP, Dialektisk beteende terapi DBT, Acceptance and commitment therapy ACT och Spiritual self schema therapy (innehållande schema-terapi och buddhistisk filosofi, vilket visat effekt i minskat HIV riskbeteende och minskad konsumtion av narkotika jämfört med kontrollgrupp),

Interventionerna som studerats skiljer sig åt på olika vis i design och hur mycket tid för mindfulness-utövande som ingår i programmen, där DBT och ACT har mindfulness som en mindre del, medan MBSR, MBCT och MBRP har mindfulness som övervägande inslag i sina program.

Det är värt att nämna att alla undersökta interventioner inte skiljer sig åt när det gäller de mest grundläggande inslagen. Dessa är enigt Chiesa & Sirretti,

  1. för det första utvecklandet av ett mentalt tillstånd som kännetecknas av full uppmärksamhet till inre och yttre erfarenheter
  2. för det andra en attityd som kännetecknas av ett icke-dömande och en öppenhet till aktuella erfarenheter.

Litteratur: Are Mindfulness-Based Interventions Effective for Substance Use Disorders? A Systematic Review of the Evidence.Substance Use & Misuse.Chiesa & Serretti (2014)

http://www.tandfonline.com